0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

Visie en missie Dalton basisschool de Oosterbrink

Onze school is een school van Stichting Comprix en dat betekent dat de beginselen van Openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, een veilige school.

Kenmerkend voor onze school is vooral:
De Oosterbrink is een dorpsschool in Boijl. Samen met peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang de Kinderkei maken wij onderdeel uit van kindcentrum Boijl.
De leerlingen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit Boijl maar ook uit Oosterstreek, Zorgvlied, Vledderveen, Wateren en andere omliggende dorpen. De school heeft hierdoor een belangrijke regiofunctie,  is er voor iedereen en houdt zoveel mogelijk rekening met de diverse culturele en levensbeschouwelijke verschillen.

De missie van de school:

Op onze school staat het kind centraal. Het groeit gedurende haar/zijn verblijf op de basisschool van kleuter naar een mondige, zelfbewuste tiener op weg naar volwassenheid. Bij die vorming horen natuurlijk de schoolvakken, zoals rekenen en taal, maar ook het  besef van normen en waarden en het vertonen van positief sociaal gedrag. We streven naar een evenwichtige aandacht voor de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.

Helen Parkhurst, de moeder van het daltononderwijs, zei dat bijna 100 jaar geleden, zo:
“Wat wij nodig hebben, zijn mensen zonder vrees.”

Het onderwijs op de Oosterbrink is bestemd voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Kleuters worden toegelaten vanaf het moment dat ze vier jaar worden. Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat een leerling in beginsel in een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school kan doorlopen. Hierbij wordt een ononderbroken ontwikkeling van het kind nagestreefd.
Kinderen kunnen, indien nodig, maximaal twee jaar langer over de basisschool doen. Ieder kind verschilt in aanleg, tempo, karakter, levensovertuiging, belangstelling en afkomst. In ons onderwijs wordt daar vanzelfsprekend rekening mee gehouden, maar dat betekent niet dat onze school een optelsom van individuen is. In onze schoolgemeenschap functioneren wij allen in verbondenheid

De visie van de school:

Vertrouwen: 'Geloof erin, dat is het begin!'
We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. We zijn helder, duidelijk en transparant. We staan open voor de mening van anderen vanuit veiligheid en positiviteit. door te leren goed samen te werken en kennis te delen met elkaar, werken we aan (zelf)vertrouwen.
Vreugde en plezier: 'Plezier hebben in wat je doet is de basis van succes.'
Op school ligt de basis van plezier in het krijgen van aantrekkelijk en interessant onderwijs. Dit gaat samen met humor, enthousiasme en flexibiliteit. Vanuit het plezier in het werken/leren en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden.
Respect: 'Mogen zijn wie je bent of wilt zijn.'
Op onze school gaat iedereen op respectvolle wijze met elkaar om. iedereen is uniek en heeft karaktervormende eigenschappen die gerespecteerd worden door zowel de kinderen, leerkrachten als ouders. Doordat we mét elkaar en niet óver elkaar praten, laten we iedereen in zijn of haar eigen waarde.
Veelzijdige ontwikkeling: 'Je zelf ontwikkelen en ontdekken.'
Het leren van kennis en vaardigheden, samenwerken, ondernemen en ontdekken door actieve en zinvolle leersituaties te organiseren. Verschillen tussen kinderen vormen een belangrijke basis voor ons onderwijs. Wij besteden aandacht aan leren leren, reflecteren, samenhang zien en het verwoorden van het eigen denkproces.
Zelf ervaren en beleven: 'Doe, ervaar, beleef en begrijp.'
Kinderen leren door eerst te doen, dan te ervaren en te beleven, vervolgens komen ze tot begrip. Door het kind actief te laten ontdekken, kan het zich met de wereld verbinden. We geven het kind tijd en ruimte om vanuit het doen zelf tot inzicht en begrip te komen, zodat ieder kind kan groeien en bloeien.

De school kenmerkt zich o.a. door:
- Een veilig schoolklimaat.
- Middels de Kanjertraining werken wij aan de sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen.
- Een sterke ouderbetrokkenheid.
- We geven eigentijds onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.
- Een lerende schoolcultuur.
- Veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.
- Een enthousiast en professioneel schoolteam.
- Kinderen hebben inspraak en praten mee leerlingenraad.
- Modern en eigentijds schoolgebouw, zichtbaar in het dorp.

Er groeit een boom met vijf takken, deze staan voor ‘Vertrouwen, Vreugde en plezier, Respect, Veelzijdige ontwikkeling en Zelf ervaren en beleven.’ De vingerafdrukken aan de boom zijn de bloesem-symbool voor groei- en staan voor alle kinderen met hun eigen ‘fingerprint’ zoals afkomst, karakter, talenten, (eigen)vaardigheden etc. Deze boom groeit uit/op de Oosterbrink. De school staat hierbij symbool voor de wortels van de boom, de stevige basis die de boom laat groeien.