Schoolplan 2015-2019

Het schoolplan voor de periode 2015-2019 is in eerste instantie een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag en aan de inspectie van het onderwijs.

Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team en de medezeggenschapsraad, de vertegenwoordiging in beleidszaken van de ouders. Zij hebben meegedacht over de invulling van de verschillende hoofdstukken en tevens conceptteksten aangeleverd. Er is gebruik gemaakt van de resultaten van een recent klanttevredenheidsonderzoek, de uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een eigen sterkte-zwakte analyse. Er heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met ons schoolbestuur

De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar verantwoording afleggen via het jaarverslag. En zullen we het jaarplan voor het komende jaar samen vaststellen. Het schoolplan is voor ons een “levend” document!

Het schoolplan kunt u hier downloaden

Schoolgids 2018-2019

Daltonbasisschool "De Oosterbrink" in Boijl wil u met deze schoolgidsen een indruk geven van onze school. Schoolgids A is een document met alle praktische informatie. Schoolgids B bevat alle protocollen en wettelijke bepalingen. We zullen u voortdurend van allerlei activiteiten op de hoogte houden samen met:

  1. de 5 keer per jaar uitkomende dorpskrant waarin onze school participeert
  2. onze wekelijkse "Weekinfo", deze komt op mail naar de ouders en op de website voor andere belangstellenden

Jaarlijks bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u schoolgids A en B met daarin de meest recente gegevens.  

gids A en gids B kunt u hier downloaden.

Jaarplan 2018-2019

Het jaarplan 2018-2019 kunt u hier downloaden

Hier staan de plannen voor het komende schooljaar in. 

Jaarverslag schooljaar 2017-2018.

Het jaarverslag-2017-2018kunt u hier downloaden