OV

Samenstelling Ouderraad 2018-2019: 

Mariska Demmink              voorzitter

Susanne Mosselveld          vicevoorzitter

Anita Meurs                        penningmeester

Henny Koopman                secretaris

Victoria Veenstra               lid

Siona Hazeloop                 lid

Eric Groen                         lid

 

Femke van Zuiden Contactpersoon namens het team

Koen Roozen  Directie en adviserend lid

Eens in de drie jaar is een OR-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op "De Oosterbrink" staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OR vergadert eens per maand gedurende het schoolseizoen in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar.