OV

Samenstelling Ouderraad 201-201: 

Jolande Punter              voorzitter

Irma Bakker                  vicevoorzitter

Anita Meurs                  penningmeester

Hennie Koopman           secretaris

Paul Lodewijk               lid

Siona Hazeloop             lid

Eric Groen                    lid

Mariska Demmink        lid

Janneke de Groot Contactpersoon namens het team

Koen Roozen  Directie en adviserend lid

Eens in de drie jaar is een OR-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op "De Oosterbrink" staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OR vergadert eens per maand gedurende het schoolseizoen in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar.