0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

De oudervereniging “De Oosterbrink” is een vereniging van de ouders met kinderen op de openbare basisschool “De Oosterbrink”. In de oudervereniging worden de ouders vertegenwoordigd door een ouderraad. De OV behartigt de belangen van de ouders, dus ook die van de kinderen. Ze heeft tot taak het imago van de school in haar omgeving, evenals de interesse voor de school en de betrokkenheid bij haar activiteiten van de ouders te bevorderen.

Samenstelling Oudervereniging 2023- 2024: 
 ...                                                 Voorzitter
Carla Siebenga                            Penningmeester
Lianne Goetsch                            lid
Djoeke Wever                               lid
Gery de Vries                                lid
Marjolein Hummelink                    lid
Carolien Smits                              lid

Daniëlle Verboom            Contactpersoon namens het team
Moniek Wolters                Directie en adviserend lid

Eens in de drie jaar is een OV-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op "De Oosterbrink" staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OV vergadert eens per maand gedurende het schoolseizoen in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De verslagen van de OV kunt u opvragen bij de voorzitter.

contact: ov.deoosterbrink@comprix.nl