MR

Wat doet de MR?

  • De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden. De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en hoe.
  • Bij andere besluiten adviseert de MR de school. Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten.
  • De MR informeert en raadpleegt haar achterban (alle ouders en leerkrachten van de school).

Alle rechten en plichten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen

De werkwijze van de MR staat in een reglement

Onze school heeft een huishoudelijk reglement