Informatie

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging “De Oosterbrink” is een vereniging van de ouders met kinderen op de openbare basisschool “De Oosterbrink”. In de oudervereniging worden de ouders vertegenwoordigd door een ouderraad. De OV behartigt de belangen van de ouders, dus ook die van de kinderen. Ze heeft tot taak het imago van de school in haar omgeving, evenals de interesse voor de school en de betrokkenheid bij haar activiteiten van de ouders te bevorderen.

Samenstelling Ouderraad 2021- 2022: 
Mariska Demmink                        Voorzitter
Carla Siebenga                            Penningmeester
Lianne Goetsch                            lid
Annet Jongman                            lid
Susanne Edema                           lid  
Djoeke Wever                               lid

Geesje Harsevoort          Contactpersoon namens het team
Moniek Wolters                Directie en adviserend lid

Eens in de drie jaar is een OR-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op "De Oosterbrink" staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OR vergadert eens per maand gedurende het schoolseizoen in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De verslagen van de OV kunt u opvragen bij de voorzitter.

contact: ov.deoosterbrink@comprix.nl